Dataczas_info
Sciezka_info
Wybrane z menu: Bezpieczeństwo
Strefa_info
Jesteś w strefie ogólnodostępnej
Logowanie
Nie pamiętasz hasła?
Zarejestruj się!
Pomoc - powitanie

Witamy serdecznie!

Lista tematów

  • Zasady działania
  • Użytkownicy demonstracyjni
  • Rejestracja
  • Pomoc kontekstowa
  • Częste pytania

 

Zasady działania

Proponujemy zapoznanie się z zasadami funkcjonowania systemu. Są one opisane w hasłach głównego menu, w pozostałych artykułach zgromadzonych w opcji „Wprowadzenie” (w menu w prawym dolnym zielonym okienku), a także w pomocy kontekstowej i częstych pytaniach (w tym samym menu).

 

Użytkownicy demonstracyjni 

W celu ułatwienia zapoznania się z serwisem, zarejestrowano w nim czterech użytkowników demonstracyjnych. Ich loginy oraz hasła (w każdym przypadku takie same jak loginy) to: login1, login2, login3, login4. Każdy może zalogować się do serwisu jako użytkownik demonstracyjny i przejrzeć wszystkie dostępne opcje wraz z pomocą kontekstową. Użytkownicy demonstracyjni mają zablokowaną możliwość rejestracji danych, licytowania w aukcjach itp.

 

Rejestracja

Aby rozpocząć korzystanie z systemu IGK trzeba zarejestrować swój login i hasło, co następuje przez kliknięcie na link „zarejestruj się” w module logowania (prawe górne szare okienko). Umożliwia to późniejsze zalogowanie się i rejestrację danych szczegółowych.

 

Pomoc kontekstowa

W tym oknie (lewe niebieskie okno pomocy) zawsze widoczna będzie pomoc kontekstowa, dotycząca aktualnie wybranej opcji.

 

Częste pytania 

W zielonym oknie poniżej pokazywane będą losowo wybrane odpowiedzi na częste pytania, również związane z aktualnym kontekstem.

Jak się tu poruszać?

W menu głównym (u góry po lewej) są do wybrania wszystkie aktualnie dostępne opcje systemu. Mój kolega (ten po prawej) proponuje odnośniki do dodatkowych tekstów.

 

Bezpieczeństwo

Wszystkie operacje dzieją się za wiedzą i zgodą wierzyciela i dłużnika, bo leżą w ich interesie.

Sprzedaż wierzytelności odbywa się za zgodą dłużnika – skutkuje ona bowiem utworzeniem kompensaty wielostronnej, w której dłużnik będzie uczestniczył (a nie windykacją).

Zakup innej wierzytelności przez dłużnika stwarza jego bezpośredniemu wierzycielowi możliwość likwidacji zatoru płatniczego - poprzez uczestnictwo w kompensacie wielostronnej, co zwalnia go z uruchamiania kosztownej i długotrwałej windykacji.

Bez zatwierdzenia w serwisie wierzytelności przez obydwie strony (wierzyciela i dłużnika) nie jest możliwe żadne działanie z jej udziałem.

Zasady działania i współpracy reguluje Umowa o korzystanie z IGK.

Stronami umowy są dwa podmioty gospodarcze – Użytkownik i Organizator IGK. Wzór umowy i regulaminu (stanowiącego załącznik), a także innych dokumentów wykorzystywanych w IGK jest dostępny w serwisie.

Obowiązek opłat powstaje dopiero wtedy, gdy dojdzie do zawarcia porozumienia kompensacyjnego.

Jeśli to nie zajdzie w określonym czasie, to wszystkie zmierzające do tego wcześniejsze operacje (w tym cesje wierzytelności) są anulowane, a żadne płatności z nimi związane nie są pobierane (w tym również prowizja za pośrednictwo w sprzedaży wierzytelności).

Statystyki
Zarejestrowany użytkownik ma tu szybki wgląd w statystyki dotyczących go zdarzeń w systemie IGK:
Zarejestrowane wierzytelności i długi
Aukcje zakupu i sprzedaży własnych ofert
Udział w licytacjach cudzych ofert zakupu i sprzedaży
Pliki pdf z formularzami i fakturami pro forma do pobrania
Dotychczasowe płatności
Zrealizowane w IGK sprzedaże wierzytelności
Zrealizowane w IGK kompensaty
Wiadomości od IGK
Copyright 2010 Usługi Ekonomiczno-Finansowe Maciej Stamirski :